INFORMÁCIE DOTKNUTEJ OSOBE
PRI ZÍSKAVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:   Súkromná základná umelecká škola
Mláka 4
029 01 Námestovo
Kontaktné údaje: Peter Ferneza
ferry@orava.sk
+421 905 993 177
Zodpovedná osoba: Mgr. Dušan Kusenda
dusan.kusenda.br@gmail.com  
+421 911 798 999

Následok neposkytnutia údajov:  nebude možné splniť účel (poskytnúť službu, splniť požiadavku zákazníka)

Dotknutá osoba má práva definované v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z., ide hlavne o tieto práva:

  1. Požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo poskytnúť osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb,
  2. Na opravu svojich údajov,
  3. Na výmaz svojich údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
  4. Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
  5. Na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
  6. Namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ak sú splnené podmienky zákona o ochrane osobných údajov,
  7. Podať návrh na začatie konania.

Účel, právny základ, doba uchovania údajov je uvedená v dokumentácii o ochrane osobných údajov. Údaje z evidencie prevádzkovateľ sprístupní na požiadanie.

Brezno, dňa 1.10.2019

Vypracoval: Mgr. Dušan Kusenda